MENU ↓
powróć na start

STATUT

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§1.

Fundacja Podróże bez Granic, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

1. Martę Ostrowską
2. Krzysztofa Mietlickiego

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed Arturem Leonarskim, notariuszem w Warszawie, w dniu 04 października 2012, Repertorium A Nr 2928/2012,

jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§2.

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Ministrem właściwym do sprawowania kontroli nad Fundacją jest Minister Rozwoju.

 

§3.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

 

§4.

Fundacja może używać skrótu „PBG”, wyróżniającego znaku graficznego, godła i odznak, według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji oraz odpowiednika swojej nazwy w wybranych językach obcych.

 

§5.

1. Fundacja jest podmiotem opierającym swoją działalność na pozyskiwaniu majątku mającego służyć realizacji określonych w Statucie celów.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej, w rozmiarach służących jej celom statutowym, z uwzględnieniem innych postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzenie działalności statutowej.
4. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników lub korzystać z pomocy wolontariuszy.
5. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, biura, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
6. Fundacja może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej reprezentowania zarówno w Polsce jak i za granicą.

 

Rozdział II - Cele i formy działania Fundacji

§6.

Celem Fundacji jest podejmowanie działań mających na celu niesienie pomocy i wspieranie osób niepełnosprawnych i chorych, a także ich rodzin, w tym podejmowanie działań mających na celu zwiększenie ich obecności i aktywności w życiu społecznym i publicznym, poprzez:

 1. inicjowanie, podejmowanie i rozwijanie działań dążących do obalania stereotypów, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji, a także zwiększenia obecności i aktywności niepełnosprawnych,  chorych i potrzebujących w przestrzeni społecznej i publicznej;
 2. praca na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i chorych w odbiorze społecznym oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności;
 3. wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących w artykulacji własnych celów i dążenia do ich realizacji;
 4. podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie turystyki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także dedykowanej osobom z niepełnosprawnością, w tym tworzenie i upowszechnianie zasobów informacyjnych z zakresu turystyki osób z niepełnosprawnością;
 5. podejmowanie działań mających na celu organizację i promocję wszelkich form szeroko pojętej rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących;
 6. podejmowanie działań na rzecz zwiększania poziomu wiedzy, wykształcenia oraz kompetencji zawodowych, intelektualnych, emocjonalnych oraz społecznych osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących, w tym krzewienie postaw patriotyzmu dążących do zwiększenia wiedzy osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących nt. obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

§7.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez następujące działania:

 1. włączanie zarówno osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących, jak i osób pełnosprawnych do wszystkich form działalności statutowej fundacji i podejmowanie działań służących realizacji idei integracji społecznej;
 2. inspirowanie i wspieranie osób z niepełnosprawnością w działaniu, w tym poprzez prowadzenie szkoleń i doradztwo;
 3. zwiększanie partycypacji osób niepełnosprawnych i chorych w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym, w tym w wydarzeniach o charakterze podróżniczym, rekreacyjnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym, w szczególności poprzez ich organizację, współorganizację lub/ i promocję;
 4. propagowanie turystyki dostosowanej, polegające na:
  1. organizacji wyjazdów i wycieczek, w szczególności dedykowanych osobom z niepełnosprawnością;
  2. gromadzeniu, udostępnianiu i promowaniu zasobów informacji z zakresu turystyki dostosowanej;
  3. prowadzeniu własnych badań w dziedzinie turystyki dostosowanej;
  4. tworzeniu i publikowaniu przewodników, opracowań i analiz;
  5. pozyskiwaniu sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opieki nad sprzętem, urządzeniami i obiektami turystycznymi;
 5. przełamywanie barier społecznych, za pomocą:
  1. prowadzenia i wspierania działań informacyjnych, edukacyjnych i wychowawczych i dążących do obalania stereotypów oraz zwiększenia obecności i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością, w tym podejmowanie przedsięwzięć popularyzujących idee integracji społecznej adresowanych do młodzieży szkolnej i studentów;
  2. gromadzenia, udostępniania, promowania i publikowania zasobów informacji z zakresu równouprawnienia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością, w tym poprzez tworzenie i wydawanie książek i innych publikacji szkoleniowych i edukacyjnych;
  3. prowadzenia własnych badań z dziedziny równouprawnienia i integracji społecznej;
  4. inicjowania debaty publicznej służącej reprezentowaniu szeroko pojętego interesu osób niepełnosprawnych i chorych oraz rekomendowaniu rozwiązań o charakterze systemowym w dziedzinie równouprawnienia i integracji społecznej;
  5. organizowania szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji, warsztatów, debat i targów służących integracji środowiska osób z niepełnosprawnych, otwarciu osób niepełnosprawnych i chorych na integrację ogólnospołeczną, a także zwiększeniu poziomu świadomości społecznej na temat niepełnosprawności oraz uczestniczenie w wydarzeniach o podobnych charakterze;
 6. podejmowanie działań mających na celu szeroko pojętą rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych i chorych (poprawa stanu fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i mentalnego) zarówno poprzez wsparcie fizyczne jak i psychiczne, w tym:
  1. organizację imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych oraz imprez masowych z udziałem osób z niepełnosprawnością;
  2. zastosowanie terapii z udziałem zwierząt;
 7. przyznawanie stypendiów i nagród oraz udzielanie wszelkich form pomocy materialnej i niematerialnej osobom niepełnosprawnym, chorym i potrzebujących lub ich rodzinom i opiekunom, w tym pomoc w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb życiowych;
 8. zwiększania dostępu osób niepełnosprawnych i chorych do sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, w tym  poprzez jego przekazywanie, dofinansowanie oraz wszelką pomoc w jego nabyciu;
 9. organizację i promocję wolontariatu;
 10. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.

 

§8.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą w rozmiarach i formach służących realizacji jej celów statutowych, w tym przystępować do spółek oraz innych organizacji pozarządowych działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą jak również być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. 
2. Fundacja może realizować swoje cele poprzez statutową działalność nieodpłatną i odpłatną.
3. Dla realizacji swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, w tym inspirować, wspierać i patronować wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele zbieżne z celami Fundacji.
4. zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może współpracować z organami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego na warunkach określonych w ustawie z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym: składać wnioski o realizację zadań publicznych, przyjmować zlecenia realizacji zadań publicznych wraz z przyjęciem dotacji na ich wykonanie oraz zawierać stosowne umowy, brać udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

 

§9.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie następujących działań sklasyfikowanych wg kodów PKD:

 1. 47.91.Z        Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 2. 47.99.Z        Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 3. 63.12.Z        Działalność portali internetowych
 4. 72.20.Z        Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 5. 73.12.C        Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 6. 73.20.Z        Badania rynku i opinii publicznej
 7. 74.30.Z        Działalność związana z tłumaczeniami
 8. 79.90.C        Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji  i działalności z nią związanej
 9. 82.11.Z        Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
 10. 85.60.Z        Działalność wspomagająca edukację.

 

Rozdział III - Majątek Fundacji

§ 10.

1. Majątek Fundacji stanowią wymienione w akcie fundacyjnym:

 1. fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1500 zł,
 2. autorskie prawa majątkowe do strony internetowej www.podrozebezgranic.pl wraz z dwoma domenami: www.podrozebezgranic.pl i www.podróżebezgranic.pl.

2. Jednocześnie, majątek Fundacji:

 1. mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze,
 2. może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji i pokrycia kosztów jej działalności.

 

§11.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z następujących źródeł:

 1. spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i grantów w tym również pochodzących od Fundatorów,
 2. dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, loterii i aukcji,
 3. dochodów z odpłatnej działalności statutowej,
 4. dochodów z działalności gospodarczej,
 5. dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji,
 6. odsetek od lokat kapitałowych oraz dochodów z papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, a także dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych.

 

§12.

Na mocy niniejszego Statutu zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, w szczególności członków Zarządu, członków Rady Fundacji, pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz osób, z którymi wymienieni pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, w szczególności  członków Zarządu, Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku fundacji na rzecz członków Zarządu, członków Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu na  zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich  lub po cenach wyższych niż rynkowe  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie  organów Fundacji, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 13.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja sporządza i podaje do publicznej wiadomości:   

 1. roczne sprawozdanie finansowe z działalności,
 2. roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności.

 

Rozdział III - Organy Fundacji

§.14.

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, dalej jako „Zarząd”.
 2. Rada Fundacji, dalej jako „Rada”.

 

§15. Zarząd

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
3. Skład Zarządu jest powoływany i odwoływany przez co najmniej jednego z Fundatorów.
4. W przypadku zarządu jednoosobowego, członek Zarządu pełni funkcję prezesa Zarządu.
5. W przypadku zarządu wieloosobowego, w jego skład może wchodzić od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, którzy są powoływani na następujące funkcje:

 1. Prezesa Zarządu,
 2. Wiceprezesa Zarządu,
 3. Członków Zarządu.

6. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania z Zarządu. Odwołanie z Zarządu następuje w przypadku:

 1. złożenia rezygnacji przez członka,
 2. nienależytego wypełniania funkcji przez członka Zarządu,
 3. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.

8. Regulamin działania Zarządu uchwala Zarząd po zatwierdzeniu przez co najmniej jednego z Fundatorów.
9. Do składania oświadczeń woli Fundacji uprawnieni są Prezes i Wiceprezes jednoosobowo, a każdy z pozostałych członków Zarządu łącznie z Prezesem lub Wiceprezesem.
10. Zarząd:

 1. opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,
 2. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
 5. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej i gospodarczej,
 6. podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów,
 7. ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji na warunkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 8. w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego składa Radzie Fundacji coroczne pisemne sprawozdanie ze swej działalności,
 9. uchwala projekty zmian Statutu,
 10. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu majątku.

11. Sprawami wewnętrznymi Fundacji kieruje Zarząd w formie uchwał lub zarządzeń Prezesa.
12. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej, o ile wyrazi na to zgodę co najmniej połowa członków Zarządu.
13. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

 

§16. Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli Fundacji i składa się z od dwóch (2) do pięciu (5) członków, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych i odwoływanych przez co najmniej jednego z Fundatorów na czas nieokreślony.
2. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.
3. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów.
4. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu i kontroli wszystkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej struktur.
5. Rada Fundacji nie podlega kontroli wewnętrznej ani nadzorowi organu zarządzającego w zakresie wykonywanych obowiązków.
6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
7. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
8. Rada Fundacji:

 1. Kontroluje bieżącą działalność Zarządu,
 2. Opiniuje programy i działania Fundacji,
 3. Występuje z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 4. Bada stan majątkowy Fundacji,
 5. Opiniuje i przyjmuje coroczne sprawozdania merytoryczne i finansowe Fundacji,
 6. Podejmuje decyzje o zatrudnieniu członków Zarządu i ustala wysokość ich wynagrodzenia i nagród.

9. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb z inicjatywy jej członków, nie rzadziej niż raz do roku.
10. Członkowie Rady z tytułu pełnienia funkcji w tym organie mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne  miesięczne wynagrodzenie  w sektorze  przedsiębiorstw ogłoszone  przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

Rozdział V - Postanowienia końcowe

§ 17.

Zmian statutu dokonuje co najmniej jeden z Fundatorów w formie postanowienia i na podstawie przedstawionej uchwały Zarządu w sprawie projektu zmiany Statutu.

 

§ 18.

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
2. Rozwiązanie Fundacji może nastąpić na mocy uchwały Zarządu Fundacji, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków zarządu Fundacji i co najmniej jednego z fundatorów.

 

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.